Skip to main content

One post tagged with "pixi.js"

View All Tags

· 6 min read

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thư viện Pixi.js, Pixi-Viewport để tạo bản đồ sử dụng trong game Pixelland

  • Zoom và pan với Pixi-viewport
  • Mạng lưới kẻ ô (grid)
  • Fullscreen
  • Minimap