Skip to main content

One post tagged with "note"

View All Tags

· One min read
  • Contract Solidity khi dịch ra bytecode không được quá 24kb nếu không giao dịch deploy contract sẽ bị reject.

  • EVM - Etherium Virtual Machine là chương trình thực thi bytecode (sau khi được dịch ra từ Solidity hay Rust).

  • Thư viện (Library) dùng trong contract sẽ đc compile và deploy ra 1 địa chỉ riêng khác với địa chỉ deploy contract. Sau đó trong contract bytecode, ở các vị trí gọi đến hàm public của thư viện sẽ được link đến địa chỉ deploy của thư viện và gọi hàm bằng cách sử dụng opcode delegatecall của EVM.

  • Đối với các hàm internal của thư viện được dùng trong contract, bytecode của hàm sẽ được nhúng trực tiếp vào trong contract, và contract gọi đến hàm bằng cách dùng opcode JUMP giống như gọi các hàm internal bên trong contract (khác với việc sử dụng delagatecall đối với hàm public của thư viện). Lưu ý là chỉ những hàm internal được gọi mới được nhúng vào contract bytecode (maximum 24kb).

  • Selector

bytes4(keccak256('supportsInterface(bytes4)')) == 0x01ffc9a7