Skip to main content

5 posts tagged with "evm"

View All Tags

· One min read
  • Contract Solidity khi dịch ra bytecode không được quá 24kb nếu không giao dịch deploy contract sẽ bị reject.

  • EVM - Etherium Virtual Machine là chương trình thực thi bytecode (sau khi được dịch ra từ Solidity hay Rust).

  • Thư viện (Library) dùng trong contract sẽ đc compile và deploy ra 1 địa chỉ riêng khác với địa chỉ deploy contract. Sau đó trong contract bytecode, ở các vị trí gọi đến hàm public của thư viện sẽ được link đến địa chỉ deploy của thư viện và gọi hàm bằng cách sử dụng opcode delegatecall của EVM.

  • Đối với các hàm internal của thư viện được dùng trong contract, bytecode của hàm sẽ được nhúng trực tiếp vào trong contract, và contract gọi đến hàm bằng cách dùng opcode JUMP giống như gọi các hàm internal bên trong contract (khác với việc sử dụng delagatecall đối với hàm public của thư viện). Lưu ý là chỉ những hàm internal được gọi mới được nhúng vào contract bytecode (maximum 24kb).

  • Selector

bytes4(keccak256('supportsInterface(bytes4)')) == 0x01ffc9a7

· 13 min read

Smartcontract trên ETH hay các hệ tương thích EVM (Etherium Virtual Machine) như BSC hay Avax có tính chất immutable tức là code khi đã được deploy lên 1 địa chỉ xác định thì không thể thay đổi. Điều này giúp tăng tính minh bạch và việc audit hoạt động của smartcontract thuận tiện hơn cho người dùng. Tuy nhiên lại có 1 điểm bất lợi rõ ràng là code không thể thay đổi để sửa lỗi hay thêm tính năng mới cho smartcontract, mà đây lại là những công việc rất quan trọng và diễn ra liên tục trong quá trình phát triển sản phẩm.

· 11 min read

ERC20 là chuẩn dành cho những đồng token có tính chất giống hệt nhau (fungible token), giống như 1 đồng USD có giá trị hoàn toàn tương đương với 1 đồng USD bất kỳ nào khác. Đối với các loại tài sản có tính chất riêng biệt độc nhất (Non Fungible Token - NFT) như mỗi mảnh đất, mỗi vật phẩm, nhân vật trong game..., chúng ta có chuẩn ERC721 để số hóa các loại tài sản như vậy trên Blockchain.

· 12 min read

Token ERC20 là 1 trong những ứng dụng Blockchain cơ bản và phổ biến nhất hiện nay.

Các khái niệm cơ bản

Để hiểu cách thức hoạt động và cài đặt 1 đồng token trên mạng lưới Blockchain trước hết ta nhắc lại sơ qua các khái niệm sau

  • Blockchain
  • Transaction
  • Account
  • Smartcontract
  • ERC20