Skip to main content

One post tagged with "erc721"

View All Tags

· 11 min read

ERC20 là chuẩn dành cho những đồng token có tính chất giống hệt nhau (fungible token), giống như 1 đồng USD có giá trị hoàn toàn tương đương với 1 đồng USD bất kỳ nào khác. Đối với các loại tài sản có tính chất riêng biệt độc nhất (Non Fungible Token - NFT) như mỗi mảnh đất, mỗi vật phẩm, nhân vật trong game..., chúng ta có chuẩn ERC721 để số hóa các loại tài sản như vậy trên Blockchain.