Skip to main content

One post tagged with "erc20"

View All Tags

· 12 min read

Token ERC20 là 1 trong những ứng dụng Blockchain cơ bản và phổ biến nhất hiện nay.

Các khái niệm cơ bản

Để hiểu cách thức hoạt động và cài đặt 1 đồng token trên mạng lưới Blockchain trước hết ta nhắc lại sơ qua các khái niệm sau

  • Blockchain
  • Transaction
  • Account
  • Smartcontract
  • ERC20