Skip to main content

One post tagged with "eip2535"

View All Tags

· 13 min read

Smartcontract trên ETH hay các hệ tương thích EVM (Etherium Virtual Machine) như BSC hay Avax có tính chất immutable tức là code khi đã được deploy lên 1 địa chỉ xác định thì không thể thay đổi. Điều này giúp tăng tính minh bạch và việc audit hoạt động của smartcontract thuận tiện hơn cho người dùng. Tuy nhiên lại có 1 điểm bất lợi rõ ràng là code không thể thay đổi để sửa lỗi hay thêm tính năng mới cho smartcontract, mà đây lại là những công việc rất quan trọng và diễn ra liên tục trong quá trình phát triển sản phẩm.