Skip to main content

3 posts tagged with "data-structures"

View All Tags

· 16 min read

B-Tree là cây tìm kiếm tự cân bằng và là dạng tổng quát của cây nhị phân tìm kiếm trong đó 1 node có thể có nhiều hơn 1 phần tử. Không như các cây tìm kiếm tự cân bằng khác như AVL tree hay Redblack tree được sử dụng chủ yếu trong bộ nhớ RAM, BTree được sinh ra do nhu cầu lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trên bộ nhớ cứng (hard disk).

· 9 min read

Thuật toán Knuth Morris Pratt (KMP) là thuật toán hiệu quả tìm chuỗi con (chuỗi mẫu - pattern) bên trong chuỗi cha.

Bài toán

Cho 1 chuỗi mẫu pattern P độ dài m và đoạn text T độ dài n, tìm tất cả các lần mà chuỗi P xuất hiện bên trong đoạn text T. Ta có thể coi n > m.

Cách giải đơn thuần (naive solution)

Dùng 2 vòng lặp

  • Thử lần lượt từng vị trí trên T (n - m + 1 vị trí [0...n - m])
  • Với từng vị trí trên T, thử khớp P bắt đầu từ vị trí này (m kí tự), cho đến khi khớp hoàn toàn hoặc gặp kí tự sai khác.