Skip to main content

One post tagged with "btree"

View All Tags

· 16 min read

B-Tree là cây tìm kiếm tự cân bằng và là dạng tổng quát của cây nhị phân tìm kiếm trong đó 1 node có thể có nhiều hơn 1 phần tử. Không như các cây tìm kiếm tự cân bằng khác như AVL tree hay Redblack tree được sử dụng chủ yếu trong bộ nhớ RAM, BTree được sinh ra do nhu cầu lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trên bộ nhớ cứng (hard disk).