Skip to main content

One post tagged with "algorithm"

View All Tags

· 20 min read

Cây đỏ đen (red black tree) là cây nhị phân tìm kiếm được ràng buộc thêm bởi 1 số điều kiện (constraint) để đảm bảo cây luôn ở trạng thái tương đối cân bằng (độ dài giữa các nhánh cây không chênh lệch nhau quá lớn), nhằm tối đa hóa hiệu quả các thao tác tìm kiếm và lưu trữ trên cây.