Skip to main content

Game map

· 6 min read

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thư viện Pixi.js, Pixi-Viewport để tạo bản đồ sử dụng trong game Pixelland

 • Zoom và pan với Pixi-viewport
 • Mạng lưới kẻ ô (grid)
 • Fullscreen
 • Minimap

Tạo map với pixi-viewport

Cài đặt packages

npm i pixi.js pixi-viewport

Với canvas DOM truyền vào tạo renderer instance với width và height, width height này sẽ đc set cho phần tử canvas trên DOM.

const renderer = new Renderer({
width: 800,
height: 800,
antialias: true,
view: canvas,
backgroundColor: 0xffffff
})

Tạo viewport instance với chiều dài rộng màn hình (screenWidth, screenHeight), chiều dài rộng thế giới (worldWidth, worldHeight) giống với kích thước canvas đã set ở trên (800, 800). Điều này tương đương với việc khởi điểm scale=1 chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ thế giới trong canvas. Với scale = 2 chiều dài, rộng thế giới x2 (1600, 1600) tức là với view (800, 800) ta chỉ nhìn thấy 1/4 thế giới và có thể di chuyển view qua lại để nhìn thế giới ở các vị trí khác nhau.

const viewport = new Viewport({
screenWidth: 800,
screenHeight: 800,
worldWidth: 800,
worldHeight: 800,
events: renderer.events,
})

Ở đây set events có ý nghĩa là viewport sẽ nhận events từ renderer đã tạo ở trên của pixi. Sau đó ta dùng renderer để vẽ (render) viewport liên tục mỗi khi viewport có update. requestAnimationFrame hơi giống như setTimeout nhưng ko phải truyền vào thời gian mà browser sẽ tự quyết thời điểm thực thi hàm truyền vào (ngay trước khi repaint màn hình).

private runUpdate() {
if (this.viewport.dirty) {
this.renderer.render(this.viewport)
this.viewport.dirty = false
}

requestAnimationFrame(() => this.runUpdate())
}

Thử vẽ lên bản đồ 1 số hình chữ nhật để check hiển thị

for (const [x, y] of [[160,160], [600, 600], [160, 600], [600, 160]]) {
const rect = new Graphics()
rect.beginFill('green')
rect.drawRect(x, y, 100, 100)
rect.endFill()
this.viewport.addChild(rect)
}

Đến đây ta có bản đồ pixi-viewport cơ bản với tính năng zoom, pan

import { Renderer } from 'pixi.js'
import { Viewport } from 'pixi-viewport'

class ViewportMap {
viewport: Viewport
renderer: Renderer

constructor(canvas: HTMLCanvasElement) {
const renderer = this.renderer = new Renderer({
width: 800,
height: 800,
antialias: true,
view: canvas,
backgroundColor: 0xffffff
})

const viewport = this.viewport = new Viewport({
screenWidth: 800,
screenHeight: 800,
worldWidth: 800, // update when open scene
worldHeight: 800, // update when open scene
passiveWheel: false,
events: renderer.events,
})

for (const [x, y] of [[160,160], [600, 600], [160, 600], [600, 160]]) {
const rect = new Graphics()
rect.beginFill('green')
rect.drawRect(x, y, 100, 100)
rect.endFill()
this.viewport.addChild(rect)
}

this.runUpdate()
}

private runUpdate() {
if (this.viewport.dirty) {
this.renderer.render(this.viewport)
this.viewport.dirty = false
}

requestAnimationFrame(() => this.runUpdate())
}
}

Tạo mạng lưới kẻ ô (grid)

Chúng ta có chiều rộng và dài thế giới 800, giả sử muốn vẽ lưới ô grid kích thước 40

const WORLD_WIDTH = 800
const WORLD_HEIGHT = 800
const PIXEL_SIZE = 40

Vẽ grid

Ta vẽ 20 đường kẻ dọc dài 800 cách nhau 40, và làm tương tự với 20 đường kẻ ngang. Khi vẽ thiết lập lineStyle với native=true để đường kẻ giữ ổn định và không bị to nhỏ khi scale viewport.

const g = new Graphics()
g.lineStyle(1, 0x888888, 0.4, undefined, true)
export class ViewportMap {
//...
private drawGrid() {
const g = new Graphics()
g.lineStyle(1, 0x888888, 0.4, undefined, true)

const pixelWidth = WORLD_WIDTH / PIXEL_SIZE
const pixelHeight = WORLD_HEIGHT / PIXEL_SIZE

// draw vertical lines
for (let i = 0; i <= pixelWidth; i++) {
const pos = i * PIXEL_SIZE
g.moveTo(pos, 0)
g.lineTo(pos, WORLD_HEIGHT)
}

// draw horizon lines
for (let i = 0; i <= pixelHeight; i++) {
const pos = i * PIXEL_SIZE
g.moveTo(0, pos)
g.lineTo(WORLD_WIDTH, pos)
}

this.viewwport.addChild(g)
}
}

Tính tọa độ grid

Để làm việc với grid chúng ta phải tính toán được tọa độ grid 1 cách chính xác xét trên các yếu tố

 • Vị trí đang xét trên canvas
 • Vị trí view trong thế giới
 • Mức scale hiện tại

Ví dụ khi click chuột trên bản đồ ta muốn biết chuột đang ở tọa độ ô thứ mấy ngang và dọc (x, y).

Sử dụng event clicked listener cho viewport

this.viewport.on('clicked', (e) => {
console.log('Screen and world:', e.screen, e.world)
console.log('Pixel xy', Math.floor(e.world.x / PIXEL_SIZE), Math.floor(e.world.y / PIXEL_SIZE))
})

Ở đây có 2 loại tọa độ là tọa độ screen và tọa độ world

 • Screen: là tọa độ đối với góc trên bên trái của canvas, không ảnh hưởng bởi vị trí của view và scale
 • World: là tọa độ đối với thế giới trong viewport, ảnh hưởng bởi vị trí của view và scale

Công thức

(tọa độ world) = ((tọa độ screen) - (tọa độ view)) / scale

(tọa độ pixel) = (tọa độ world) / PixelSize

Trong trường hợp cần xử lý event mousedownmousemove để select trên map mà viewport ko hỗ trợ, ta sử dụng trực tiếp event trên canvas.

this.canvas.addEventListener('mousedown', (e) => {
const screenX = e.pageX - this.canvas.offsetLeft
const screenY = e.pageY - this.canvas.offsetTop
console.log(screenX, screenY)

// continue calculate pixelX, pixelY follow the above formula
const worldX = (screenX - this.viewport.x) / this.viewport.scaled
const worldY = (screenY - this.viewport.y) / this.viewport.scaled

console.log('Pixel xy', Math.floor(worldX / PIXEL_SIZE), Math.floor(worldY / PIXEL_SIZE))
})

Fullscreen

Đầu tiên để thay đổi kích thước ta cần thông báo cho pixi (renderer) và viewport sự thay đổi

resize(w: number, h: number) {
this.renderer.resize(w, h)
this.viewport.resize(w, h)
}

Về phía react ta quan sát sự thay đổi kích thước của canvas sử dụng ResizeObserver và gọi hàm resize của map

const vpmap = new ViewportMap(c)

// Create an instance of ResizeObserver
const resizeObserver = new ResizeObserver(entries => {
for (let entry of entries) {
// adjust the canvas size since we only watch canvas
const { width, height } = entry.contentRect
vpmap.resize(width, height)
}
})

resizeObserver.observe(c)

Để cho canvas mở rộng toàn màn hình dùng class fullscreen

.fullscreen {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}

Ngoài ra ta cũng có thể dùng api requestFullscreen của phần tử DOM được hỗ trợ bởi browser.

Code đầy đủ react component

Minimap

Trong phần này ta sẽ tạo 1 minimap ở góc trên bên trái bản đồ, có nhiệm vụ hiển thị toàn bộ bản đồ dạng thu nhỏ và vị trí khung view hiện tại.

Chúng ta sẽ refactor cấu trúc của map 1 chút, tạo thêm 1 container wrapper để chứa viewportminimap container

 • wrapper: Pixi trực tiếp render container này, bao gồm
  • viewport: Container của thư viện Viewport có thể zoom và pan
   • mainContainer: Container chính chứa toàn bộ các thành phần hiển thị trên bản đồ, đồng thời làm input cho minimap
   • g: Graphic dùng để vẽ đường kẻ ô
  • mapContainer: chứa minimap vẽ lại nội dung của viewport (mainContainer) dạng thu nhỏ (không ảnh hưởng bởi zoom và pan viewport).