Skip to main content

Game Map

· One min read

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Pixi.js, Pixi-Viewport để tạo bản đồ sử dụng trong game Pixelland

  • Mạng lưới kẻ ô (grid)
  • Zoom và pan
  • Minimap
  • Fullscreen

Tạo map với pixi-viewport